Wie zijn wij?

Shepherd Compello B.V. is opgericht in 2019 en richt zich met name op het verlenen van verzekerings- en risicomanagementdiensten en het verlenen van claims services.

Adresgegevens:
Shepherd Compello B.V.
Lübeckweg 2
9723 HE Groningen

 

Wat doen wij?

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

Shepherd Compello B.V. treedt op tussenpersoon en als gevolmachtigd agent voor diverse risicodragers. Een gevolmachtigde agent is een professionele dienstverlener, die de bevoegdheid heeft om uit naam van een verzekeraar verzekeringen te sluiten en schaden te regelen. Op deze terreinen verricht de gevolmachtigde agent vrijwel alle werkzaamheden en handelingen die een verzekeraar ook uitvoert. U kunt hierbij denken aan acceptatie van verzekeringen, administratie, wijziging en mutatie, verlenging, schadebehandeling, incasso van premie en beoordeling en uitbetaling van schades. Echter, de gevolmachtigde agent draagt niet de financiële risico’s, want deze blijven liggen bij de verzekeraar als volmachtgever. Dit is wettelijk zo geregeld. Shepherd Compello B.V. bedient uitsluitend zakelijke klanten.

Hierbij geldt dat de dekking wordt bepaald aan de hand van de voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Mocht u schade ondervinden dan toetst de Shepherd Compello B.V. claimafdeling of er dekking is en informeert u hoe verder te handelen.

 

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u:

 1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of gedeeltelijk te vergoeden.
 2. Dat u wijzigingen m.b.t. omstandigheden en verzekerde zaken aan ons doorgeeft.
 3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen? Klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk is of onjuist is weergegeven, verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Indien nodig kunnen wij de onjuiste gegevens corrigeren.
 4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij u deze ook schriftelijk per post of e-mail aan ons te bevestigen.

Onze bereikbaarheid

 1. Voor algemene informatie zijn wij te bereiken op het nummer +31(0)59274 8001. Op werkdagen zijn wij van 10.00 tot 18.30 uur geopend.
 2. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen:
  – Ter verificatie van en ter onderzoek naar opdrachten en transacties;
  – Voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen;
  – Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of een letterlijke weergave van het gesprek te ontvangen.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat klanten betalen per factuur welke periodiek wordt verstuurd. Als hiervan wordt afgeweken maken wij daarover vooraf een schriftelijke afspraak.

 

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

Onze kwaliteit

– Ons kantoor heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12046139. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiële diensten.
– Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72625686.
– Ons kantoor is ingeschreven bij het Klacht eninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.017282.
– Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Klachten?

Shepherd Compello B.V. streeft er naar zich maximaal in te zetten om uw zaken zo goed mogelijk te behandelen en u naar alle tevredenheid te helpen. Indien u niet tevreden bent over een product of service van Shepherd Compello B.V. vragen wij u onze interne klachtenprocedure te volgen, zodat uw klacht op adequate wijze behandeld kan worden.

 

Hoe kan ik een klacht indienen?
Als u een klacht heeft over een afhandeling, de informatievoorziening met betrekking tot onze dienstverlening of onze werkwijze dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Om u klacht zo goed mogelijk af te handelen raden wij u daarom aan de klacht, het liefst binnen 1 maand, schriftelijk kenbaar te maken.

 

Stuur uw klacht naar:

Shepherd Compello B.V.
Lübeckweg 2
9723 HE Groningen

 

onder vermelding van ‘interne klacht’ in het onderwerp van het schrijven.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

 1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.
 2. U ontvangt een schriftelijke bevestiging dat uw klacht in behandeling is.
 3. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten).
 4. Indien dit termijn niet haalbaar is dan wordt u hierover tijdig – met redenen omkleed – geïnformeerd.
 5. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Echter, u kunt pas terecht bij het KiFiD nadat u de interne klachtenprocedure van Shepherd Compello B.V. heeft doorlopen. Het aansluitnummer van Shepherd Compello B.V. bij het KiFiD is 300.017282.

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverleninig (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 0900-3552248
W: https://www.kifid.nl

 

U kunt er ook voor kiezen om een rechter over uw geschil te laten beslissen. Als u het geschil al aan een geschillencommissie hebt voorgelegd, dan beoordeelt de rechter het geschil meestal niet nog een keer inhoudelijk. Op alle overeenkomsten met Shepherd Compello B.V. is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement van Shepherd Compello B.V.